wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Нови 12 млн. евро се отпускат за развитие на трансграничния регион между България и Сърбия

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. е от изключително значение…

Продължава...

BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020…

Продължава...

Над 65 000 души ще бъдат включени към ПСОВ в Асеновград

„Над 65 хил. души ще бъдат включени към подобреното пречистване на отпадъчните води и още…

Продължава...

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по програмата) в сътрудничество…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.