wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова…

Продължава...

България получи покана да кандидатства за домакин на Форум „Градовете“ на ЕК през 2019 г.

България получи покана да кандидатства за домакин на Форума „Градовете“ на Европейската комисия през 2019…

Продължава...

ПОЛОВИН МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН ДОСТИГАТ ДО БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Всеки ден около 500 хил. лв. безвъзмездна европейска помощ достига до българските компании благодарение на…

Продължава...

Комитетът за наблюдение на ОПДУ обсъди с неправителствени организации напредъка в административната реформа и електронното управление

Институции, отговорни за прилагането на административната реформа и електронното управление, както и широк кръг от…

Продължава...

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ОБЯВА за процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.