wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

ДРАГОМАН, ПАВЛИКЕНИ, ЗЛАТОГРАД И СТОЛИЧНА ОБЩИНА БЯХА НАГРАДЕНИ С УЧЕБНИ ПЪТУВАНИЯ ВЪВ ФРАНЦИЯ ОТ ОП ОКОЛНА СРЕДА

Министър Димов награди общините с най-добри практики в областта на устойчивото развитие Министърът на околната…

Продължава...

И. Първанова: „Предоставянето на по-добри и ориентирани към потребителите услуги е ключов фактор за спечелване доверието на гражданите“

На европейски форум в Брюксел бяха представени ключови проекти за административна реформа, финансирани от Оперативна…

Продължава...

Изменение на процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че на 22.08.2017 г. в „Държавен вестник“ е обнародвано…

Продължава...

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН 100% ОТ РЕСУРСА В СЕКТОРИТЕ ВОДИ И ОТПАДЪЦИ

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ Цонка Дрянкова взе участие в…

Продължава...

ОБЩИНИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ С ПРОЕКТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ кани общините на територията на Република България…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.