wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Проект на Индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) за 2018 г.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 г. публикува…

Продължава...

Подписано е Финансовото споразумение за Холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по ОПРР 2007-2013 г., съфинансирани от ЕФРР

На 6.10.2017 г. е подписано финансовото споразумение за поемане на права и задължения на Холдингов…

Продължава...

ОПДУ предостави над 970 000 лв. за граждански контрол върху реформата в съдебната система

Единайсет неправителствени организации вече имат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален…

Продължава...

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери…

Продължава...

Обявена е покана за набиране на проектни предложения по програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020

Покана за проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП) (Seed Money Facility -…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.