wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г. НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от…

Продължава...

УО на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 година

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския…

Продължава...

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

През месец август и септември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.