wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

25.07.2017 г.

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА ПО ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
„Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, публикува списъците с класирането на кандидатите.

Оценката по процедура BG05SFOP001-3.003: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ протече в два етапа: оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка. С цел подкрепа на усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система, близо 1 000 000 лева ще бъдат предоставени на неправителствените и професионални организации, избрани в резултат на проведената процедура съгласно първия срок за кандидатстване, за разработване, наблюдение и оценката на стратегиите за реформи и предложения в съдебната система.

От подадените общо 35 бр. проектни предложения:

Очакваните резултати се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система и пренесени добри практики, популяризиране и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

Ръководителят на УО на ОПДУ одобри доклада на Комисията за оценка на проектните предложения, която разгледа и оцени постъпилите проектни предложения.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране от оценителната комисия.

 

 27.02.2017 г.

ОБЯВА
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ
ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003:

ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Процедурата е по приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“ на ОПДУ.

Процедурата цели да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система. Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проектите, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики. Ще бъдат подкрепени и мерки за извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие.

Допустими кандидати:

  • Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.
  • Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

Бюджет: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв.

          1 000 000 лв. – за първия срок за кандидатстване;

          2 000 000 лв. – за втория срок за кандидатстване;

          2 000 000 лв. – за третия срок за кандидатстване

 

Срокове: 

Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.

Процедурата чрез подбор на проектни предложения е с три крайни срока за кандидатстване:

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 18:00 часа на 28.04.2017 г. (за проекти, които ще се изпълняват през 2017 – 2019 г.);
Срок за кандидатстване: От 27.02.2017 г. до 28.04.2017 г. в 18.00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 18:00 часа на 30.09.2018 г. (за проекти, които ще се изпълняват през 2019 – 2020 г.);
Срок за кандидатстване: От 01.07.2018 до 30.09.2018, 18.00 часа.

Третият краен срок за подаване на проектни предложения е 18:00 часа на 30.09.2020 г. (за проекти, които ще се изпълняват през 2021 – 2022 г.)
Срок за кандидатстване: От 01.07.2020 до 30.09.2020, 18.00 часа.

 

Информационни дни:

          13.03, 10.00 ч. – гр. София, Venus Conference Center, Конферентна зала Venus, ет. 3
          16.03, 10.00 ч. – гр. В. Търново, Община В. Търново, Площад „Майка България“ № 2
          17.03, 10.00 ч. – гр. Пловдив, Общински съвет, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 2

Всички документи по процедурата са публикувани в секцията за ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в ИСУН:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00

Въпроси по процедурата можете да задавате преди крайния срок за кандидатстване на: questions-opgg@government.bg

pdfОценителен доклад (извлечение)

pdfСписък на предложените за финансиране проектни предложения

pdfСписък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране

pdfСписък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им

pdfСписък на недопуснатите проектни предложения до етап ТФО

docxВъпроси и отговори по Процедура BG05SFOP001-3-003 (26.04.2017 г.)

pdfЗаповед към Насоки за кандидатстване ДУ-10 по процедура BG05SFOP001-3.003

docxНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003

rarДокументи за кандидатсване

rarДокументи преди сключване на договор

rarДокументи за информация

docxСъгласувателна таблица - обществено обсъждане и съгласуване с МФ

Допълнителна информация

  • Валидна до: Сряда, 30 Септември 2020
  • Възложител: ОПДУ

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.