wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОБЯВА

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ОПДУ
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура чрез подбор на проектни предложения:
BG05SFOP001-2.006 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Процедурата е по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Специфична цел № 2 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие“. Насочена е към подобряване на специализираните знания и умения на служителите в централната администрация. Очаква се тези обучения да допринесат за осъществяването на реформата в държавната администрация чрез развитие на необходимите компетентности на служителите.

Допустими кандидати:
1. Структури на Централната администрация на изпълнителната власт, в това число:
1.1 администрацията на Министерския съвет (АМС);
1.2. министерствата;
1.3. държавните агенции;
1.4. администрацията на държавните комисии;
1.5. изпълнителните агенции;
1.6. други административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.
2. Институции и администрации на еднолични органи, създадени със специален закон или с Конституцията на Република България

Бюджет:
- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 10 млн. лв.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти – 30 000 лв.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти – 200 000 лв.

Срокове:
Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.
Краен срок за подаване на проектни предложения – 21.03.2018 г.

Информационен ден:
17 Януари 2018 г. от 10:00 - 13:00 часа
с регистрация от 9:30 часа в Зала „София Сити”
на БЕСТ УЕСТЪРН Премиер Кълекшън СИТИ ХОТЕЛ,
ул. „Стара планина 6, София 1000, http://www.sofiacityhotel.com

За да заявите участие в информационния ден, в срок до 15 януари 2018 г.
трябва да попълните следната регистрационна форма.

Всички документи по процедурата са публикувани в секцията за ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в ИСУН: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/52ed68c0-b4e4-4270-aa49-c661340bbbbe

Разяснения по Насоките за кандидатстване по процедурата могат да се искат до три седмици преди крайния срок за кандидатстване на: questions-opgg@government.bg

Разясненията ще бъдат съобщени в срок до 10 дни от получаването на искането, но не по-късно от 2 седмици преди да изтече крайният срок за кандидатстване по процедурата. Разясненията се дават по отношение на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати.

Исканията за разяснения ще бъдат публикувани заедно с разясненията в ИСУН, както и на следната интернет-страница:
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/op-dobro-upravlenie/itemlist/category/3257-aktualni-obyavi -Процедура BG05SFOP001-2.006

docxВъпроси и отговори по ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 (09.01.2018 г.)

pdfЗаповед_на_РУО_за_утвърждаване_на_НК

pdfПисмо_за_съгласуване_от_МФ

rarДокументи_за_информация_1

rarДокументи_за_информация_2

rarДокументи_за_кандидатсване

rarДокументи_преди_сключване_на_договор

docxНасоки_по_процедура_BG05SFOP001-2.006

 

Допълнителна информация

  • Валидна до: Сряда, 21 Март 2018
  • Възложител: ОП "Добро управление"

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.