wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Перник 181

ОИЦ – ПЕРНИК СЕ СРЕЩНА С МЕДИИТЕ Избрана

На 7 ноември 2017 г. екипът на ОИЦ - Перник проведе информационна среща за проактивна работа с представители на медиите на тема: "Финансови инструменти 2014 - 2020. Актуални възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от ЕСИФ".


Екипът на Инфоцентъра представи и актуалните отворени процедури по програми, финансирани от европейските структурни и иинвестиционни фондове, както и "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България", неговата мисия и цели.

Срещата с медиите слага финал на информационната кампания на Инфоцентъра, която бе проведена във всички общински центрове в областта в периода 30 октомври – 7 ноември 2017 г.

Най-голям интерес от страна на участниците в информационните срещи, който регистрират експертите от ОИЦ – Перник, е насочен към възможности за финансиране на предприемачество по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и инвестиции в земеделски стопанства, които попадат в обсега на интервенция на Програма за развитие на селските райони. Общините като бенефициент са допустими по ОП „Околна среда“, която ще финансира проекти с дейности, насочени към превенция и управление на риска от наводнения. Неправителствени организации ще могат да разработят проекти по процедурата „Открий ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по ОП „Добро управление“. ВиК оператори, читалища, ЮЛНСЦ и общини, които са квалифицирани като селски район, чрез Програма за развитие на селските райони, ще могат да инвестират в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, като по този начин ще може да се повиши енергийната ефективност на обществени сгради, да се подобри водоснабдителната система, да се реконструират пътища и улици, както и да се облагородят обществените зелени площи в населените места.

Областният информационен център - Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Продължава...

ОБЩИНА ЗЕМЕН С ИНТЕРЕС КЪМ ОП “ОКОЛНА СРЕДА“ Избрана

На 7 ноември 2017 г. в гр. Земен, екипът на ОИЦ - Перник проведе информационна среща на тема: "Финансови инструменти 2014 - 2020. Актуални възможности за кандидатстване по програмите, финансирани…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БРЕЗНИК Избрана

На 6 ноември 2017 г. в Читалище „Просвещение“ – гр. Брезник, екипът на ОИЦ - Перник проведе информационна среща на тема:"Финансови инструменти 2014 - 2020. Актуални възможности за кандидатстване по…

Продължава...

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА ФОКУС В ТРЪН Избрана

На 3 ноември 2017 г., в гр. Трън се състоя информационна среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Перник, на тема: „Финансови инструменти 2014 – 2020. Актуални възможности…

Продължава...

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЩЕ ИНВЕСТИРА В СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА Избрана

На 2 ноември 2017 г., в с. Ковачевци се състоя информационна среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Перник, на тема: „Финансови инструменти 2014 – 2020. Актуални възможности…

Продължава...

ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНE ОТ ЕСИФ Избрана

На 31 октомври 2017 г., в заседателната зала на Община Радомир се състоя информационна среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Перник, на тема: „Финансови инструменти 2014 –…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.