wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Промяната е с цел увеличаване на бюджета на процедурата на 100 000 000 лева и съответно на целевата стойност на индикаторите.

Друга промяна в Насоките за кандидатстване е премахването на третия краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата. Тази промяна е в резултат на решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г., процедурата за подбор на проекти да бъде прекратена след втория краен срок – 19.11.2015 г.

Във връзка с промяна в европейското законодателство е извършена и промяна в образеца на Декларация за нередности, приложение към Насоките за кандидатстване. Новата Декларация, както и коригираните Насоки за кандидатстване са публикувани на

следните интернет адреси: http://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg. Променените текстове са маркирани.

rarИзменени Насоки 19.11.2015

pdfИзменен образец на договор

pdfСписък с предложените за отхвърляне проектни предложения на етап административно съответствие и допустимост

pdfДопълнителен списък с предложени за отхвърляне проектни предложения на етап АСД – първи краен срок

pdfРешение за одобряване на оценителен доклад и предоставяне на БФП – първи краен срок

pdfСписък с предложените за отхвърляне проектни предложения на етап АСД – втори краен срок

pdfДопълнителен списък с предложени за отхвърляне проектни предложения на етап АСД - втори краен срок

pdfРешение за одобряване на оценителен доклад и предоставяне на БФП – втори краен срок

Допълнителна информация

  • Валидна до: Четвъртък, 19 Ноември 2015

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.