wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С Решение № 80811-28/20.01.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган са изменени насоките за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“, като изменението се отнася до удължаване на срока за кандидатстване по процедурата, който става „до 19:00 часа на 28 февруари 2017 г.” С Решение № 80811-29/20.01.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган са отстранени допуснати фактически грешки в насоките за кандидатстване по гореописаната процедура.

 За Ваше улеснение, изменените Насоки за кандидатстване са достъпни тук

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 28 Февруари 2020

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.