wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.006 „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“ с конкретен бенефициент по процедурата - дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 4 300 000 лева, с осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и със средства от националния бюджет.

Целта на процедурата е да се постигне уеднаквяване на нивото на първоначална информираност, да се надгради осведомеността и да се предостави актуална и експертна информация на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000. С процедурата се цели и актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД), съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Основни допустими дейности по процедурата са провеждане на три национални информационни кампании за представяне на ползите, които предоставя мрежата Натура 2000 и провеждане на три годишни форуми по актуални теми, касаещи мрежата Натура 2000, както и актуализиране на НПРД.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30.09.2017 г., 16.00 ч.

Проектно предложение по процедурата може да бъде подадено от кандидата чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за участие

Заповед за утвърждаване на насоки за кандидатстване от 22.02.2017 г.

Насоки за кандидатстване

Приложения към насоките за кандидатстване:

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Разяснения на УО от 13.09.2017 г.

Писмо на МФ с вх. № 04-00-107/25.01.2017 г. относно съответствието на документите с правилата за държавни помощи

Писмо на МФ с вх. № 04-00-198/13.02.2017 г. относно съответствието на документите с правилата за държавни помощи

Допълнителна информация

  • Валидна до: Събота, 30 Септември 2017
  • Възложител: mosv

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.