wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

BG16M1OP002-1.013 „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

Дата на обявяване: 24 март 2017
Крайна дата за подаване на документи: 24 април 2017

 

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.013 „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“.

Конкретен бенефициент по процедурата е дирекция „Управление на водите“ в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), която осъществява управлението на речните басейни като координира, участва и осъществява методическо ръководство при  разработването на Плановете за управление на речните басейни, включително при планирането и изпълнението на програмите за мониторинг състоянието на водите и при изпълнението на програмите от мерки в Плановете за управление на речните басейни.

Съгласно Закона за водите, министърът на околната среда и водите организира и ръководи мониторинга на водите. Количественият мониторинг на водите обхваща измерванията, наблюденията и оценките за определянето на количественото състояние на водите.

Очакваният резултат от процедурата е установяване на оптимизирана и подобрена мрежа и програма за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела и количеството на водите, като подкрепящ елемент за екологичното състояние на повърхностните водни тела.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България от дирекция „Управление на водите“ в МОСВ.

Основни допустими дейности по процедурата са:

  1. Дейности по доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на подземните води, в съответствие с одобрената Методика за планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води;
  2. Дейности по доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на повърхностните води;
  3. Дейности по изграждане на мониторингови пунктове и елементите към тях, и при необходимост, проектиране и изграждане на инфраструктура за осигуряване на достъп само до пунктове за целите на мониторинга;
  4. Дейности по закупуване на уреди за измерване на място - преносими хидрометрични витла, кабелни хидрометрични уредби, нивомери и др.;
  5. Дейности за провеждане и участие в мероприятия;
  6. Дейности по техническа помощ при подготовка на проекта.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е        15 000 000 лв. (петнадесет милиона лева).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30 (тридесет) календарни дни от датата на обявяване на процедурата, 16.00 часа.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване и подписване с електронен подпис на уеб-базиран формуляр за кандидатстване в Информационна система за управление и наблюдение 2020 на адрес http://eumis2020.government.bg/.

Покана за кандидатстване от 24.03.2017 г.

Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване от 24.03.2017 г.

Приложения към заповедта за утвърждаване на насоките за кандидатстване:

-         Приложения към част "условия за кандидатстване";

-         Приложения към част "условия за изпълнение".

 

Допълнителна информация

  • Валидна до: Понеделник, 24 Април 2017
  • Възложител: OPOS

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.