wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура „ОТКРИЙ МЕ”.

Общата цел на операцията е да допринесе за превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.

С дейностите по проектите ще се подпомагат деца и младежи, живеещи в институции, да развиват своите социални умения и таланти за да могат да поемат самостоятелен начин на живот извън институцията. Допустима дейност е и осигуряване на съдействие за психологическо, социално, правно, здравно, трудово и друго консултиране на младежите и др. С изпълнението на проектите ще се компенсира липсващата семейна среда и умения за общуване, работа, учене, професионален избор и развитие.

Допустими за кандидатстване бенефициенти са неправителствени организации; доставчици на социални услуги.

Партньори могат да бъдат общини и райони на общини; обучителни и образователни организации.

Предложенията си можете да изпратите на електронна поща otkrii-me@mlsp.government.bg. Крайният срок е 17:30 часа на 22.08.2017 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Проектът на Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк.

Условия за кандидадстване - Открий ме

Приложения към договор

Приложения за попълване

Приложения за информация

Допълнителна информация

  • Валидна до: Сряда, 23 Август 2017
  • Възложител: .

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.