wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 18.12.2017 г. - ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация ”

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 18.12.2017 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

zipДокументи за кандидатсване

zipДокументи за информация

zipДокументи преди сключване на договор

docxНасоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.006

 

 

 

 

 

АРХИВ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 31.01.2017 Г. - ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 "ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА" 

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. 

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 31.01.2017 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

zipДокументи за информация

zipДокументи за кандидатстване

zipДокументи преди сключване на договор

docxНасоки за кандидатстване НПО

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.