wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини ОПДУ - 2014-2020

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки…

Продължава...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПРЕДОСТАВЯ НАД 5 МЛН. ЛВ. ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

15.09.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява три нови процедури за…

Продължава...

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПРЕДОСТАВЯ 28 МЛН. ЛВ. ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ КАПАЦИТЕТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

05.05.2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване в изпълнение…

Продължава...

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ 32,6 МЛН. ЛВ. ПО ОПДУ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПОС, ПИК И НАТУРА 2000

13.05.2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува процедура за кандидатстване: BG05SFOP001-2.001„Стратегически проекти…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.