wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Стартира приемът на проекти по мярка 4.2 "Изпълнение на стратегиите за ВОМР" - 18/08/2017

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“, като обявява процедура…

Продължава...

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“- Големи проекти - 03/10/2017г.

В изпълнение на чл. 34. (1) от ЗУСЕСИФ, въз основа на извършена оценка за административно съответствие и допустимост на проектни предложения по процедура  BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Рециркулационни…

Продължава...

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.003 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“ от 02/10/2017г.

В изпълнение на чл. 34. (1) от ЗУСЕСИФ, въз основа на извършена оценка за административно съответствие и допустимост на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-1.003 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“ от Програмата за…

Продължава...

Проект на индикативна годишна работна програма за 2018 г. - 02/10/2017 Г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма…

Продължава...

Отворен е приемът на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности” - 21/04/2017

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.