wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, Мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности” като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.003 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“.


Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на специфична цел „Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов”. С помощта на мярката за окончателно преустановяване на риболовните дейности ще се постигне приспособяване на риболовното усилие на българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот на ниво сегмент, като се скрапират част от старите и неефективни плавателни съдове в небалансираните по отношение на възможностите за риболов сегменти, а именно тези до 24 м. Така ще се намали вредното въздействие на флота като цяло върху морската среда и ще се допринесе за балансирането на флота към възможностите за риболов.


По настоящата мярка, режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.


Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 681 036 лв. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката не са определени. Премията за окончателно преустановяване на риболовните дейности се изчислява според формула подробно описана в точка 9 от Условия за кандидатстване.


Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронната поща: pmdr@mzh.government.bg

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.


Пълният пакет документи за кандидатстване e публикуван ТУК.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 часа на 20 юни 2017 г.

 

 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка  по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-1.003 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“ по ПМДР 2014 – 2020 г.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.