wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfДневен ред
на първото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (27 март 2012 г.)
pdfДневен ред
на второто заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (10 май 2012 г.)
pdfДневен ред
на третото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (25 септември 2012 г.)
pdfДневен ред
на петото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (25 януари 2013 г.)
pdfДневен ред
на шестото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (18 март 2013 г.)
pdfДневен ред
на седмото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. (12 април 2013 г.)
pdfДневен ред
на осмото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014–2020 г. (11 юни 2013 г.)
pdfДневен ред
на деветото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. (09 август 2013 г.)
pdfДневен ред
на Десетото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.