wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014  МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП”

МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG 16RFOP002-2.014  МИГ КОСТЕНЕЦ 2010 – „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП”.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на процедурата е да бъде дадена възможност на малки и средни предприятия от територията на община Костенец (територията на действие на МИГ Костенец 2010) да повишат своята производителност и експортен потенциал чрез изпълнение на проекти по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Костенец 2010, и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата. Проектите ще се изпълняват на територията на община Костенец..

Допустими за финансиране са: Дейности за подобряване на производствените процеси и/или Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или  Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 195 583 лв.   

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок за представяне на предложенията: 16.02.2018 г. 17:00 часа.

Втори краен срок за подаване на предложенията: 31.05.2018 г. 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на: МИГ КОСТЕНЕЦ 2010  www.mig-kostenetz.com и https://eumis2020.government.bg

-------------------------------------------------------------------------------------------

Изменени указания за прием и изпълнение на проекти_ВОМР_ОПРЧР_окт2017. 

 

УО на ПРСР обявява втори прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие.pdf

 

Протокол от първо заседание на Комитета за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от 22 декември 2016 г..pdf

 

Поименен състав на комитет по координация.pdf

 

pdf ВРЪЗКИ КЪМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА УО НА ПРОГРАМИТЕ И НА МИГ.pdf

 
За определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инциативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014-2020 г.
 
 
 

„На вниманието на МИГ с одобрени стратегии за ВОМР

 УО на ОПРЧР публикува отговори на зададени въпроси от МИГ по изпълнението на стратегии за ВОМР на проведена Информационна среща на 11.04.2017 г. в Министерство на труда и социалната политика.“

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.