wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Указания за приложимия режим на държавни помощи за публикуване.docx

 Минимални изисквания по чл. 41 от ПМС № 161

НАСОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ за прием 2017 г..rar

 

pdf УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014–2020 В ОБХВАТА НА ПРИОРИТЕТНА ОС 1 "ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ" И ПРИОРИТЕТНА ОС 2 "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРИ МНОГОФОНДОВО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Изменени Указания за прием и изпълнение на проекти, финансирани от ОПРЧР, съгласно чл. 37. (1) от ПМС № 161/2016г._юни 2017

Изменени Указания на УО на ОПРЧР 2014 – 2020 във връзка с предстоящия втори прием по мярка 19.2

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.