wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 563

Среща с граждански организации и фирми в ОИЦ-Разград

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе среща с представители на неправителствени организации и фирми от областния град. Участниците се запознаха с предстоящите за обявяване процедури от Индикативните…

Продължава...

МИГ Завет – Кубрат проведе двудневно обучение

На 5 и 6 декември в гр. Кубрат бе проведено обучение на тема „Предотвратяване на възникването на конфликт на интереси при прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие…

Продължава...

ОИЦ-Разград представи полезна информация на среща с хората с увреждания

Екипът на Областния информационен център се включи в събитие за отбелязване на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Участници в него бяха потребителите и персоналът на Дневния…

Продължава...

Разградско училище участва в проект по програма LIFE на ЕС

Ученици от шести и седми клас на Основно училище „Никола Й. Вапцаров” с ръководители Наталия Димитрова и Решат Хасанов участват в проект „ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за Европейската екологична…

Продължава...

Подобряват социалната инфраструктура в община Разград с евросредства

В началото на декември е подписан договор за изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0023-C01 „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.