wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С 20 участници стартира втория етап на проект „Активни младежи – устойчиво бъдеще за община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Инициативата за младежка заетост.

Курсистите са трайно безработни млади хора от град Кубрат и селата: Савин, Беловец, Сеслав и Севар. Младежите ще преминат 30 учебни часа мотивационно обучение и 300 учебни часа с теоретична и практическа част за придобиване на професионална квалификация „Работник в озеленяването” и „Озеленяване и цветарство”. По време на обученията участниците ще получават стипендии в размер на 10 или 15 лева на ден, в зависимост от това дали са от града или от друго населено място. След приключване на обученията, в началото на мсесец юли т. г., 17 души ще бъдат назначени на работа в община Кубрат.

В първия етап на проекта 13 младежи преминаха обучение и са назначени за срок от 6 месеца като озеленители в кметствата на общината. Те се включиха активно в озеленяването на централната градска част на Кубрат по време на празниците през месеците април и май тази година.

Основната цел на проекта, е да бъде създадена заетост на 30 младежи с работодател Община Кубрат. Общият бюджет на проекта е 204 476,70 лева, а периодът за изпълнение на дейностите ‒ 22 месеца.

Бенефициент на средствата е СНЦ „Агробизнесцентър” – Кубрат с партньори: Община Кубрат, СНЦ „Зорница” и Център за професионално обучение към „Бейском” ООД.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.