wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Събитието бе организирано от Регионалното управление на образованието в края на първата година от реализацията на проекта, финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Проектът има за цел развитието на заложбите и способностите на учениците в избрани от тях области,  повишаване на успеваемостта им и задържането им в образователната система.

Представени бяха постигнатите резултати при изпълнението на проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I”. В 58 училища от областта са сформирани 639 клубове и извънкласни дейности, в които са обхванати 8014 деца. Най-много, с по 33 организирани групи, са разградските учебни заведения Професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” и Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман”.

В информационния ден взеха участие заместник-областният управител, заместник кметове на общини от региона, ръководители в сферата на образованието, директори на училища, педагози, ученици от извънкласни дейности и клубове, граждани и медии.

Присъстващите имаха възможност да се запознаят с резултатите от дейността на 16  клуба – училищни танцови състави, театрални студия, клубове по роботика, химия, мода и приложни изкуства. Експонирани бяха и 5 изложби на малки художници.

През новата учебна 2017/2018 година, в срок до 12 октомври, директорите на участващите училища могат да актуализират в уеб-портала на проекта „Твоят час” (фаза ІІ) броя и програмите на регистрираните извънкласни форми. Проектните дейности следва да бъдат приключени до 31 ноември 2018 г.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.