wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Рехабилитацията на близо 21 км от второкласния път Търговище – Разград ще се извърши с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

На първата копка на обекта присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Дончо Атанасов, областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, областният управител на Търговище Митко Стайков, кметовете  на Разград и Търговище д-р Валентин Василев и д-р Дарин Димитров, народният представител Десислава Атанасова и др.

Участъкът от пътя, който се ремонтира е основна транспортна връзка, преминаваща през територията на три области – Търговище, Разград и Силистра. Преходът е през селата Трапище и Манастирско. Предвидено е да се ремонтират и 4 кръстовища за селата Тръбач, Сейдол, Синя вода, Градина и Островче. 

След изпълнението на проектните дейности ще се възстанови носимоспособността на настилката и ще се осигури оптимална скорост на движение, което ще доведе до намаляване на емисиите парникови газове. Рехабилитираните отсечки ще бъдат с нови ограничителни системи, пътни знаци и маркировка.

Общата стойност на проекта възлиза на 15 526 036.84 лева.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.