wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Исперих, в партньорство със Сдружение „Бизнесцентър Исперих” изпълняват микропроект „Младежки екофорум за устойчиво развитие” в рамките на програма LADDER (Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието), финансиран от Европейската комисия.

Целта на проекта е повишаване на обществената осведоменост по проблемите на развитието и предизвикателствата, свързани с климатичните промени и насърчаване на гражданското участие за решаването им на местно ниво.

В изпълнение на дейностите по проекта, в град Исперих се проведоха обучение и дискусия на тема „Глобалните промени в климата и ролята на младите хора за осведомяване и информиране на общността по екологични въпроси”. Участие взеха представители на местните власти, неправителствения сектор, образователни институции, учащи се, граждани и медии.

В хода на дискусията бе обърнато внимание на въпросите за участието на младите хора в оползотворяването на отпадъците, които могат да се рециклират.

По проекта предстои още провеждането на обучение и дискусия на тема „Мониторинг на общински планове и програми за изпълнение на дейности в областта на екологията и решаването на местни екологични проблеми”.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.