wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В Лудогорската община се изпълнява проект BG05M2OP001-3.002-0367-C01 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бенефициент е Община Исперих, в партньорство с местното Основно училище „Христо Ботев” и СНЦ „Асоциация Интегро”. Общият бюджет е 345 353,33 лева, проектните дейности се осъществяват в продължение на 24 месеца, до м. януари 2019 г. в седем училища на територията на общината.

Проектът е отговор на необходимостта от решаване на специфичните проблеми на учениците от етническите малцинства, които затрудняват качественото им образование, възпитание и равноправна интеграция. Тези проблеми са идентифицирани на общинско ниво и са отразени в приетия План за действие на Община Исперих за интеграция на ромите 2015-2020.

Дейностите по проекта включват: подобряване на образователната среда; насърчаване общуването между децата от различните етноси в неформална среда; осигуряване на подкрепа за семействата от уязвимите малцинства; насърчаване участието на родителите в работата на училището и образователния процес; съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства и преодоляване на негативните обществени нагласи.

Обхванати са 322 ученици в 27 клуба, обезпечени с необходимите материали, спортни екипи и пособия, театрални костюми, носии и униформи. Заедно с квалифицирани педагози, те ще провеждат спортни състезания, концерти, изложби, екскурзии и излети в рамките на извънучилищни дейности.

Четирима назначени общностни работници (медиатори), осигуряват подкрепа на семействата от уязвими етнически малцинства за ефективно включване на децата им в образователния процес и насърчават участието на родителите.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.