wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Стартираха дейностите по проект „Подобряване на безопасността и здравето на работещите в „Интер Инженеринг-10 ООД”, процедура BG05М9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 183 371 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е да се осигурят по-добри и безопасни условия на труд и допълнителни социални придобивки за работещите.

Проектните дейности включват: разработване, адаптиране и внедряване на система за управление и развитие на човешките ресурси; осигуряване на колективни средства за защита – мобилни аспирационни системи; закупуване на лични предпазни средства от ново поколение с по-добри показатели за защита; интерактивни обучения за специфичните рискове на работното място; внедряване и сертификация на система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007.

Осъществяването на проекта за подобряване на безопасността и здравето на работещите ще доведе до постигането на устойчив и кумулативен ефект върху целия перонал в „Интер Инженеринг-10” ООД гр. Разград.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.