wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

За пореден път Разградския филиал на Русенски университет „Ангел Кънчев” проведе научна конференция с международно участие. Тази година форумът бе под надслов „Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.”. Германската инициатива „Индустрия 4.0” съчетава развитието на технологиите с процеса на производство, с цел създаване на една изцяло нова реалност за икономически растеж в европейските региони.

Събитието се състоя под патронажа на кмета на община Разград д-р Валентин Василев. Официални гости бяха и областния управител Гюнай Хюсмен, и председателят на Общинския съвет Надежда Радославова.

Участваха професори, доценти и научни работници в университети от пет държави - България, Русия, Украйна, Молдова и Македония. В заседанията на конференцията се включиха и представители на фирми от Лудогорието от сферата на химичните и хранителните технологии, и на биотехнологиите – приоритетна тематична област за региона от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България (ИСИС) 2014-2020 г.

Срещата даде възможност за обмен на знания и практики в научните среди и надграждане на партньорствата между университети от страната и чужбина и местния бизнес, така важни за осигуряване на качествена работна ръка за фирмите в района.

Представени бяха два пленарни практически доклада – на доц. к.т.н. Марк Шамцян от Санкт-Петербургския държавен технологически институт и на председателя на Управителния съвет на „Амилум България” АД инж. Светлозар Караджов – водеща в Европа компания в сферата на иновативните биотехнологии. Секционните доклади наброяваха 49. Авторите на най-добрите от тях бяха отличени с Грамота и Кристален приз на ректора на висшето учебно заведение.

Инициативата се осъществи съвместно с Дома на науката и техниката,  Съюза на учените в България – клон Разград и Регионалния академичен център (РАЦ) на БАН, чийто съучредител и член е Областния информационен център (ОИЦ) – Разград.

Екипът на ОИЦ – Разград предостави информация за подходящи възможности по европрограмите, по които могат да кандидатстват с проекти членовете на РАЦ – фирми, подпомагащи бизнеса организации, научни звена и местните власти в региона.  

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.