wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”, се  финансира от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския социален фонд. Бенефициент е Институтът за публична администрация (ИПА). Общият бюджет е 824 483.94 лева, а дейностите ще се изпълняват до края на 2018 г.

Въвеждането на Общата рамка за оценка (Common assessment framework – CAF) е изведено като важен приоритет в редица национални стратегически и програмни документи за развитие на българската администрация до 2020 година. Тази европейска  система за управление на качеството е припозната като много подходяща за публичната администрация и е катализатор на процесите за подобряване ефективността и качеството на работа на публичните структури на централно, областно и общинско ниво.

Проектът на ИПА предвижда изпълнението на комплекс от дейности по внедряване на този инструмент за цялостно управление на качеството в публичната администрация. Проектните дейности включват внедряване на модела CAF в 48 административни структури в България (сред които Областна администрация Разград и Община Разград), както и провеждане на обучения по специално разработена обучителна програма за подпомагане на процеса.

В проведеното през седмицата тридневно обучение (първи модул от програмата, насочен към оптимизация на административните услуги) се включиха по седем служители от двете институции. До края на февруари догодина, екипите на двете администрации ще разработят доклади за самооценка, чрез които ще се определи къде се работи добре и кои са сферите, нуждаещи се от усъвършенстване. След предприемането на мерки за подобрение се очаква структурните звена да подобрят услугите си за гражданите и бизнеса.

  

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.