wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В началото на декември е подписан договор за изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0023-C01 „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи”. Финансирането е от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., бенефициент е Община Разград.  Общият бюджет на проекта е 615 000 лева, като дейностите ще се изпълняват в продължение на 24 месеца.

Проектът е в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги. Тези документи определят колко и какви услуги общините следва да разкрият или да подобрят.

Ще бъдат извършени строително-ремонтни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане, ще се подобри достъпността на архитектурната среда. В резултат от това функциониращият Център за обществена подкрепа ще увеличи капацитета си до 100 деца, а в съществуващия Дневен център за деца с увреждания ще се включи услугата  Център за социална рехабилитация и интеграция с общ капацитет 90 деца. Предвидено е разкриването на две нови услуги – Преходно жилище за младежи от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 места и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст с капацитет 4 места.

Очаква се реализацията на проекта да съдейства за гарантиране правото на децата на семейна среда, достъп до качествени грижи и услуги според индивидуалните им потребности.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.