wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Ученици от шести и седми клас на Основно училище „Никола Й. Вапцаров” с ръководители Наталия Димитрова и Решат Хасанов участват в проект „ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за Европейската екологична мрежа Натура 2000, възпитаване на обучени и знаещи поддръжници”. Той се изпълнява в партньорство с издателство „Просвета”, Българското дружество за защита на птиците и „Просвета Либри”, в рамките на Програма LIFE на Европейския съюз.

По едно училище от всяка област в страната е включено в проекта, за Разградска област е избрано ОУ „Н. Й. Вапцаров”.

Целта на проекта е участващите да се обучават да опазват природата и нейните защитени видове.

Разградските ученици разиграха казус за осъществяване на инвестиционно намерение „Модерен комплекс за смесено жилищно обитаване и обслужващи дейности „Крайречен парк”, свързано с екологично равновесие и опазване на природата. Децата се въплътиха в ролята на собственик на земя, природозащитници и общински съветници, като дебатираха разгорещено различни ситуации. Пред комисия от представители на различни общности те защитиха своите аргументирани позиции. Накрая, комисията взе решение да позволи реализирането на инвестиционното намерение, но с изричното условие – това да стане на място с най-малко защитени видове, като обърна специално внимание да се съблюдава тяхното опазване.

По проекта следва урок „Природата ‒ съкровище под заплаха”, по време на който подрастващите ще изработят книга и значки със свои любими защитени животни. За участниците предстои пътуващо кино и посещение на резервата „Сребърна” в град Силистра.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.