wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областния информационен център се включи в събитие за отбелязване на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември. Участници в него бяха потребителите и персоналът на Дневния център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка” в Разград.

Домакин на срещата бе Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев”, а организатори – Оля Недкова, писател и общественик и Радка Стоянова, председател на Есперантско дружество „Д-р Л. Заменхоф”. Двете дами приветстваха всички по случай празника и им пожелаха здраве, вяра и надежда за по-добър живот, и повече усмивки в тяхното трудно ежедневие.

Бехидже Ахмедова, експерт в ОИЦ - Разград запозна присъстващите с дейността и предоставяните услуги от мрежата от 28 информационни центрове за ЕСИФ в страната. Тя представи и условията на предстоящите за обявяване две процедури за набиране на проекти: „Подкрепа за лицата с увреждания” на ОП „Развитие на човешките ресурси” и „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Всички участници в събитието получиха информационни материали на ОИЦ - Разград.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.