wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 5 и 6 декември в гр. Кубрат бе проведено обучение на тема „Предотвратяване на възникването на конфликт на интереси при прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат”. Обучението се реализира във връзка с  изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ Завет – Кубрат”, финансирана по ПРСР 2014-2020 от ЕЗФРСР.

Негова главна цел беше да се подобрят уменията на екипа, състоящ се от членовете на Управителния съвет и служителите на МИГ Завет – Кубрат, отговорен за управление на процеса по прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на общините Завет и Кубрат.     

Обучението бе открито от председателя на МИГ Завет – Кубрат г-жа Халиме Добруджан. Домакинът на събитието - кмета на община Кубрат Алкин Неби поднесе приветствие към участниците.  Основните акценти в обучението бяха насочени към следните теми:

  • Конфликт на интереси – дефиниция и основни понятия. Характеристика и видове конфликт на интереси;
  • Регламентация на конфликта на интереси в българското и европейското законодателство;
  • Източници на конфликт на интереси при прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Завет – Кубрат” – общи положения;
  • Източници на конфликт на интереси при пригалаге на Стратегията за ВОМР на МИГ „Завет – Кубрат” – при оценка, подбор и одобрение на проектни предложения.

Двудневното обучение е финансирано по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. от ЕЗФРСР.

МИГ Завет – Кубрат има сключено Споразумение № РД50-139 от 21.10.2016 г. с УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР с общ бюджет 2 933 700,00 лв., със срок на изпълнение до 30.06.2023 г.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.