wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В последните дни на миналата година Община Разград обяви процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проекта за изграждане на нов физкултурен салон за учащите се в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици  „Екзарх Йосиф” в град Разград.

Проектът предвижда изграждане на модерен двуетажен физкултурен салон с две комбинирани игрища за баскетбол, волейбол, бадминтон и футбол на малко поле. Салонът ще бъде разположен в югоизточната част на общия двор на Гимназията и Основно училище „Никола Вапцаров”, чиито възпитаници също ще ползват новата сграда.

Общата прогнозна стойност на обявената процедура за обществена поръчка е 1 512 240,85 лева, без вкл. ДДС. Желаещите да кандидатстват могат да подават своите предложения до 17:30 часà на 21 януари 2018 г. Отварянето на офертите ще започне от 10 часà на 23 януари в зала 102 в сградата на местната управа.

Дейностите се финансират от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020  по проект BG16RFOP001-1.023-0002-C01 „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград”, който е част от Инвестиционната програма на Община Разград. В рамките на същия проект бенефициентът ще подобри състоянието и на други учебни заведения в областния център. Ще се реконструират и обновят общо седем детски градини, две детски ясли, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” и ОУ „Никола Вапцаров”. За част от тези образователни институции също вече е обявена процедура за извършване на строителни дейности, а за други е стартирала процедура за избор на изпълнители на техническите и работни проекти. Срокът за депозиране на документите за участие е 17:30 часà на 9 февруари т. г.

Очакванията са всички обекти да бъдат завършени до края на 2019 година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.