wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Правителството и „Биовет” АД са подписали Меморандум за разбирателство относно изпълнението на мащабен инвестиционен проект на обща стойност 220 млн. евро, от които 100 млн. евро ще се предоставят по Инвестиционния план за Европа, по-известен като Планът „Юнкер”. В основата на плана „Юнкер” стои Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕСФИ).

Проектът предвижда изграждането на два нови завода на фирма „Биовет”,  дъщерно дружество на компанията „Хювефарма” ЕАД. 150 млн. евро ще се вложат в предприятието в град Пещера. В резултат от това се очаква 50%-тно увеличение на произвежданите ветеринарни продукти там, съпроводено с разкриване на нови 150 работни места.

70 млн. евро ще бъдат инвестирани във втория завод. Той ще е в град Разград и ще произвежда ветеринарни ваксини. Производствената мощност ще бъде построена в собствен имот на местния клон на „Биовет”, близо до функциониращото предприятие за биотехнологии и фармацевтични продукти. Дейностите тук се предвижда да приключат до края на 2019 г., като се очаква да бъдат разкрити между 120 и 160 нови работни места.

Групата „Хювефарма” е сред първите частни български компании, които получават подкрепа за инвестиционните си намерения от Планът „Юнкер”.

Към момента проекта е във фаза „Оценка за въздействието върху околната среда”. Повече за мащабната инвестиция може да се прочете тук: www.eib.org/projects/pipelines/pipeline/20160727 .

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.