wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 563

Оценяването на проекти към Стратегията за местно развитие разискваха в МИГ Завет – Кубрат

На 17 ноември в град Завет бе проведено еднодневно обучение на тема „Техническа експертна оценка на проекти, подадени по мерки към СВОМР на МИГ Завет – Кубрат”.    

Обучението се реализира във връзка с изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), прилагана от СНЦ „МИГ Завет ‒ Кубрат”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Негова основна цел бе да подпомогне изясняването на специфични казуси, свързани с оценката на бизнес проекти.

В рамките на обучението бяха поставени следните акценти:

  • Какво представлява процесът на оценяване на проектни предложения по мерките от СВОМР на МИГ;
  • Административно съответствие и допустимост на проектни предложения по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат;
  • Техническа и финансова оценка на проектни предложения, подадени по мерки към СВОМР на МИГ Завет – Кубрат;
  • Подбор и одобрение на проектни предложения по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Участие в обучението взеха оценители от колективния върховен орган, членове на управителния съвет и служители на МИГ Завет – Кубрат.

  

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Подобряват енергийната ефективност на разградска фирма с европроект

Сключен е договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0468-C01 „Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на „Инокс” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта…

Продължава...

Институции в Разградско въвеждат европейска система за управление на качеството

Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”, се  финансира от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския социален фонд. Бенефициент е Институтът за публична администрация…

Продължава...

Кампания „Европа в Лудогорието” на Областна администрация Разград

В общинските центрове Исперих, Кубрат и Лозница се проведоха информационни събития, организирани от Областна администрация Разград под надслов „Европа в Лудогорието”. Те са във връзка с предстоящото Българско председателство на…

Продължава...

Разградска фирма инвестира в по-добри условия на труд

Стартираха дейностите по проект „Подобряване на безопасността и здравето на работещите в „Интер Инженеринг-10 ООД”, процедура BG05М9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”…

Продължава...

Двудневна научна конференция се проведе в Разград

За пореден път Разградския филиал на Русенски университет „Ангел Кънчев” проведе научна конференция с международно участие. Тази година форумът бе под надслов „Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.”. Германската…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.