wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 563

С евросредства реновират Кубратско читалище

Едно от най-активно развиващите дейност читалища в община Кубрат сключи Договор с Държавен фонд „Земеделие” за изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на "НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Предоставяната финансова помощ от ПРСР е 100% безвъзмездна и възлиза на  380 000 лева. Те ще бъдат използвани за саниране сградата на културната институция, подмяна на дограма, ремонт на покрива, вътрешните помещения и облагородяване на инфраструктурата около нея. Периодът за изпълнение на проектните дейности е 36 месеца.

Предстои провеждането на процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. По думите на председателя на читалището инж. Руси Русев, основните ремонтни работи се планира да бъдат извършени през април 2018 година.

След осъществяване на дейностите по договора, културната институция възнамерява да участва и в следващ прием на проекти по мярката, с искане на средства за подмяна на отоплителната инсталация, ремонт на сцената в голямата зрителна зала и подмяна на столовете за посетителите.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Оцениха междинно изпълнението на Общинския план за развитие на Разград

На кръгла маса в Разград днес представиха доклад с резултатите от междинната оценка за изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на община Разград 2014-2020, към края на 2016-та година.…

Продължава...

Есенната обиколка на ОИЦ из региона завърши в Разград

Поредица от информационни срещи на тема „Актуални и предстоящи процедури по европрограмите” ОИЦ проведе в периода от 5 до 27 октомври във всички общини на Лудогорието. В събитията взеха участие…

Продължава...

Проект за социално включване започна в Кубрат

Започна изпълнението на проект BG05M9OP001-2.005-0061-C03 „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият бюджет е 390 791 лева, а изпълнението ще продължи…

Продължава...

По европроект строителна фирма от Лудогорието обучи и назначи безработни

На заключителна пресконференция от разградската фирма представиха постигнатите резултати по проект BG05M9OP001-1.003-0005-C02 „Осигуряване на възможности за трайна заетост във „Валли – 10” ЕООД”. Финансирането е по процедура „Ново работно място…

Продължава...

Разградска фирма приключи успешно европроект

Наред с успешното финализиране на проекта, занимаващото се с производство и търговия на месо и месни продукти предприятие, отчете скок с над 50% на оборота и производителността си. За периода…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.