wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 563

За по-добро професионално обучение в Лудогорието

С церемониална първа копка започнаха строителните работи по проект BG16RFOP001-3.002-0018 „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” ‒ Исперих”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” по приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура”.

Сред официалните гости на събитието бяха Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и Даниел Димитров, председател на Общински съвет ‒ Исперих.

Проектните дейности включват: извършване на топлинна изолация на стени, покрив и под; изграждане аварийно стълбище на югоизточната фасада; подмяна на подови настилки и интериорни врати; ремонт на тоалетните; изграждане на нови котелна и отоплителна инсталации; подмяна на осветителните тела с тип LED - тела; изграждане на мълниезащитна инсталация; изграждане на мултифункционална спортна площадка в източната част на училищния двор.

Предвижда се доставяне на ново оборудване: системи за мултимедийни презентации, бюра, маси, столове, пейки, кошчета, оборудване за спортната площадка, както и нов трактор за учебни цели.

Директорът на Гимназията Сали Назиф съобщи, че за да не се пречи на учебния процес, строителите дейности ще се извършват предимно в почивните дни, през ваканциите или в следобедните часове на денонощието.

Бюджетът на проекта възлиза на 1 298 457,73 лева. Очаква се всички дейности да завършат през месец декември догодина. Проектен ръководител е Севим Адем, секретар на Общинската администрация.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

И тази година ОИЦ – Разград се включва в ученическата волейболна лига

Есенното издание на надпреварата ще се състои в периода от 23 до 30 октомври 2017 г. Организатори на проявата са Общински клуб за футбол, волейбол, физкултура и спорт на трудещите…

Продължава...

МИГ Завет – Кубрат проведе обучение за своя екип

На 19 октомври 2017 г. МИГ Завет – Кубрат проведе еднодневно обучение на тема „Запознаване с измененията в ЗОП и неговото прилагане”. Участници в него бяха членовете на управителния съвет…

Продължава...

С обмяна на опит приключи екологичен проект

В дните 22 и 23 септември ученици и преподаватели от местни училища, общински съветници и представители на Младежкия екофорум от Исперих обмениха опит и идеи за включване на младите хора…

Продължава...

Исперихско училище е партньор по нов Еразъм+ проект

В нов проект се включва Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в град Исперих. Заедно с четири средни училища от градовете Бърлад (Румъния), Боса (Италия), Бренес (Испания) и Маниса…

Продължава...

Млади експерти по европрограмите работиха в ОИЦ – Разград за един ден

Под надслова „Вдъхнови бъдещето” на 12 октомври се проведе 16-то издание на инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от JA Bulgaria (Джуниър Ачийвмънт България). За участие тази година са кандидатствали…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.