wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 550

Подобряват условията на труд с европроект

Строителната фирма „САВ – Разград” ООД, редовен изпълнител и подизпълнител на инфраструктурни европроекти, стартира собствен проект за подобряване условията на труд в предприятието.

Целта е да се подобри работната среда и да се оптимизира дейността с въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси.  Ще бъде подкрепена заетостта в предприятието и ще бъдат осигурени по-производителни, безопасни и здравословни условия на труд.

С разработването и въвеждането на система за управление на човешките ресурси ще бъде дадена възможност за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот, по-голяма гъвкавост в организацията на работното време и по-добро  определяне заплащането на труда. Ще бъдат отчетени специфичните потребности на заетите на възраст над 54 години и на лицата с намалена работоспособност (към момента такива във фирмата са общо 25 души), за които ще бъдат предвидени конкретни мерки.

По проекта ще бъдат закупени нови и по-ефективни лични предпазни средства и специално работно облекло. Предвидени са и колективни предпазни средства – мобилни устройства за аспирация на заваръчен дим, пожароустойчиви одеала, предпазни парапети и бордове за съществуващите скелета.

В производствената база на предприятието ще се монтира нова отоплително-охлаждаща система, която ще способства за съществено подобряване на микроклимата и минимална   консумация на енергия.

Дейностите по проекта предвиждат и осигуряването на организиран транспорт на 18 заети във фирмата, които ежедневно пътуват до и от работното място.

Проект BG05M9OP001-1.008-0115-C01 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на трудовата дейност в „САВ - Разград” ООД” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият бюджет е 220 791.10 лева, изцяло безвъзмездна помощ, а проектните дейности трябва да завършат до месец август 2018 г.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Ремонтират силно компрометиран участък от пътя Кубрат – Тутракан

Рехабилитацията на отсечката от второкласния път се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). На първата копка на обекта присъства председателят…

Продължава...

И втората смяна еколетовници посети ОИЦ - Разград

Още две групи деца от кампанията „Еколято 2017” с ръководителите си Ренета Маринова и Георги Иванов от Центъра за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно…

Продължава...

Строителната фирма „Валли – 10” изпълнява европейски проект

Проектът BG05M9OP001-1.008-0023-C01 „Подобряване условията на труд във „Валли – 10” ЕООД” се реализира в рамките на процедура „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”…

Продължава...

Информационна среща проведе ОИЦ-Разград

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе информационна среща с представители на неправителствени организации и читалища от община Разград на тема „Възможности за кандидатстване с европроекти”. Участниците в…

Продължава...

ЕКОЛЯТО В ОИЦ - РАЗГРАД

Четири групи с общо 53 ученици и преподавателите им от първата смяна на инициативата „Еколято 2017” посетиха Областния информационен център (ОИЦ) – Разград на 11 и 12 юли. Децата и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.