wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 570

Разградска фирма приключи успешно европроект

Наред с успешното финализиране на проекта, занимаващото се с производство и търговия на месо и месни продукти предприятие, отчете скок с над 50% на оборота и производителността си. За периода от края на август 2016-та до края на октомври 2017-та година, фирмата осъществи проект BG05M90PO001-1.003-1417-C01 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места в „Меслукс ЕООД”, финансиран по процедура „Ново работно място 2015” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

В изпълнение на основните цели на процедурата, бенефициентът осигури заетост на шест неактивни и трайно безработни лица за период от 12 месеца, трима от които остават да работят за още една година в предприятието.

С реализирането на проектните дейности са постигнати по-високо качество на продукцията, както с инвестиции в производствени мощности, така и с дейности за повишаване квалификацията на служителите и подобряване условията на труд на работните им места. Закупено е оборудване за нормален работен процес на новоназначените служители, което е съобразено със спецификата на тяхната дейност – нова машина за пълнене на колбаси, пакетираща машина, сушилня за колбаси, хладилна камера и работно облекло.

По този начин фирмата повишава заетостта и професионалната квалификация на работната сила в община Разград .

Бюджетът на проекта е в размер на 60 254.88 лева, от които 51 216.65 лева са европейско и 9 038.23 лева национално финансиране.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

За по-добро професионално обучение в Лудогорието

С церемониална първа копка започнаха строителните работи по проект BG16RFOP001-3.002-0018 „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” ‒ Исперих”, финансиран от Оперативна програма „Региони…

Продължава...

И тази година ОИЦ – Разград се включва в ученическата волейболна лига

Есенното издание на надпреварата ще се състои в периода от 23 до 30 октомври 2017 г. Организатори на проявата са Общински клуб за футбол, волейбол, физкултура и спорт на трудещите…

Продължава...

МИГ Завет – Кубрат проведе обучение за своя екип

На 19 октомври 2017 г. МИГ Завет – Кубрат проведе еднодневно обучение на тема „Запознаване с измененията в ЗОП и неговото прилагане”. Участници в него бяха членовете на управителния съвет…

Продължава...

С обмяна на опит приключи екологичен проект

В дните 22 и 23 септември ученици и преподаватели от местни училища, общински съветници и представители на Младежкия екофорум от Исперих обмениха опит и идеи за включване на младите хора…

Продължава...

Исперихско училище е партньор по нов Еразъм+ проект

В нов проект се включва Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в град Исперих. Заедно с четири средни училища от градовете Бърлад (Румъния), Боса (Италия), Бренес (Испания) и Маниса…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.