wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 563

Програмата за развитие на селските райони финансира европроекти за над 22 млн. лева в Лудогорието

Към края на месец август в област Разград се изпълняват общо 75 проекта по 6 подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР) и националния бюджет. 69 от тях се реализират от частни земеделски стопани.

По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” са сключени договори с 20 бенефициенти на стойност 6 596 484,54 лева. Средствата се използват за закупуване на специализирана земеделска техника; отглеждане на трайни насаждения, зърнени култури и биологично производство; изграждане на птицеферма, складово стопанство - силозен тип за съхранение на фураж, обслужващи пътища, селскостопански сгради; модернизация, технологично оборудване и др. Изплатените средства по тази подмярка досега са 4 012 129, 91 лева.

За подмярка 4.2. „Преработка/маркетинг на селскостопански продукти” договорените средства са 2 650 207,10 лева. С тях 4-ма земеделски стопани модернизират предприятията си за съхранение и преработка на селскостопанската продукция, включително извършват и основен ремонт на предприятията. Сумарно изплатените средства дотук възлизат на 2 336 823,64 лева.

С 29 млади земеделски стопани на възраст до 40 години са сключени договори на обща стойност 1 417 955 лева. Подпомагането е насочено към създаване на стопанство – започване на отглеждане на животни и стопанисване на земя по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”. Изплатените средства към настоящия момент са 701 807,09 лева.

За развитие и модернизация на малки по размер стопанства са сключени договори за 4 693 92 лева с 16 бенефициенти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”. Общо разплатените средства достигат 10 307, 97 лева.

По публичната подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”, две общини – Исперих и Завет, изпълняват по два проекта на обща стойност 1 807 897,26 лева. Бенефициентите ремонтират по два религиозни храма на своите територии.

Местните инициативни групи СНЦ „МИГ - Исперих” и СНЦ „МИГ Завет - Кубрат” изпълняват договори на обща стойност 9 143 600 лева, финансирани по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”. През есента се очаква да започне първия прием на проекти с важно местно значение.

До края на септември т. г. предстои подписването на договори за финансиране на одобрени проекти по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, в рамките на които ще бъдат осъществени публични инфраструктурни инвестиции в общините от областта.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Двудневно обучение проведе МИГ Завет – Кубрат

Обучение на тема „Стратегическо и оперативно управление на МИГ” се проведе на 29 и 30 август в град Завет. Обучението е във връзка с изпълнението на Стратегията за Водено от…

Продължава...

Фирми от Разградска област повишават енергийната си ефективност

Предприятия от Лудогорието – „Завет” АД от гр. Завет и разградските  „Строймонтаж” ЕАД, „Каримекс” ЕООД и „Разград полиграф” ООД изпълняват проекти по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни…

Продължава...

Как се кандидатства с проекти за привличане на евросредства

Това дискутираха днес заинтересовани представители на местната общност в Областния информационен център (ОИЦ). Екипът на ОИЦ разясни изискванията и особеностите при кандидатстването с проектни предложения чрез които могат да се…

Продължава...

Екипът на ОИЦ се срещна и с последната смяна екоактивисти

Двадесетото „Еколято” – общинска програма за екологично възпитание на подрастващите приключва. Това е добра практика за осмисляне свободното време на учениците през лятната ваканция и се провежда от Центъра за…

Продължава...

Община Самуил завършва успешно социален европроект

Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и на хора над 65 г. в Община Самуил” по процедура „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.