wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 563

Областният съвет на БЧК Разград започна информационна кампания

Днес в залата на Община Исперих, Областният съвет (ОС) на БЧК Разград проведе информационна среща с кметовете на населени места, председатели на клубовете на пенсионерите и инвалидите от община Исперих, доброволци на БЧК в Исперих, за разясняване на съпътстващите мерки по ОП ФЕПНЛ - 2016 г.

На срещата, директорът на секретариата на ОС на БЧК Разград д-р Милена Кехайова, обяви старта на информационна кампания за реализиране на съпътстващи мерки по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от ФЕПНЛ - 2016 година. Партньор в провеждането на кампанията е Областният информационен център (ОИЦ) – Разград.

В рамките на събитието бяха разгледани възможностите за оказване на подкрепа на уязвими лица и общности чрез предоставяне на обучителни модули/съпътстващи мерки за подкрепа на хората ‒ бенефициенти на програмата. Такива са: Превенция на социално изключване на деца; Здравословно хранене; Оказване на помощ при бедствия, аварии и катастрофи; Информиране за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ); Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип.

В информационната среща взе участие и управителят на ОИЦ – Разград Юлиян Данаилов. Той разясни възможностите за допълване на съпътстващите програма ФЕПНЛ мерки с повишаващи капацитета на уязвимите лица възможности за социално включване чрез проекти по ЕСФ. Популяризирани бяха и успешни проекти с устойчиви резултати в региона.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Подобряват условията на труд с европроект

Строителната фирма „САВ – Разград” ООД, редовен изпълнител и подизпълнител на инфраструктурни европроекти, стартира собствен проект за подобряване условията на труд в предприятието. Целта е да се подобри работната среда…

Продължава...

Ремонтират силно компрометиран участък от пътя Кубрат – Тутракан

Рехабилитацията на отсечката от второкласния път се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). На първата копка на обекта присъства председателят…

Продължава...

И втората смяна еколетовници посети ОИЦ - Разград

Още две групи деца от кампанията „Еколято 2017” с ръководителите си Ренета Маринова и Георги Иванов от Центъра за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно…

Продължава...

Строителната фирма „Валли – 10” изпълнява европейски проект

Проектът BG05M9OP001-1.008-0023-C01 „Подобряване условията на труд във „Валли – 10” ЕООД” се реализира в рамките на процедура „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”…

Продължава...

Информационна среща проведе ОИЦ-Разград

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе информационна среща с представители на неправителствени организации и читалища от община Разград на тема „Възможности за кандидатстване с европроекти”. Участниците в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.