wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 563

Ученици от село Лудогорци се изявиха в инициатива по европроект

В края на учебната 2016/2017 година ученици от Основно училище „Христо Ботев” село Лудогорци, община Исперих участваха в годишна представителна изява в рамките на проект „Твоят час”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

Гости на събитието бяха представители на Дирекция „Хуманитарни дейности” към Община Исперих и кметът на селото. Директорът на училището Йълмаз Касим изрази задоволство от постигнатите резултати и връчи грамоти на изявили се ученици по проекта. Те получиха и най-желаната оценка – похвалата на своите родители.

През учебната година в рамките на проекта са проведени осем извънкласни дейности, като пет от тях са групи за занимания по интереси, а три са за работа с деца с обучителни затруднения по български език и литература, в които са обучени деца от 1, 4 и 7 клас.

За ученици от начален етап на обучение са създадени секции „Бадминтон за начинаещи” и кръжок „Приложно изкуство”; за ученици от 5 до 8 клас – „Бадминтон”; „Баскетбол - момичета“ и „Баскетбол - момчета”.

Групите са съобразени с интересите на учениците, като основната цел е да се осмисли тяхното свободно време, да се открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Осем са кандидатите пожелали да благоустрояват Разградския квартал „Орел”

Кандидатите се състезават за две обособени позиции: благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Орел” и изграждане и възстановяване на зелена среда - южен парк „Орел”. По-голям е интересът…

Продължава...

Видеофилм за Дните на Европа в Разград през 2017 година

Филмът за шестата кампания „Дни на Европа в Разград”, проведена от Областния информационен център (ОИЦ) през тази година може да бъде изгледан тук: youtu.be/K_Y9n8Z7usU По традиция програмата на Дните включи множество събития, популяризиращи приноса на…

Продължава...

В Разград се проведе тридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет (РКК) към него се свика и ръководи от Гюнай Хюсмен - председател на…

Продължава...

Започна ремонта на пътя от Разград до Търговище

Рехабилитацията на близо 21 км от второкласния път Търговище – Разград ще се извърши с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално…

Продължава...

Проект с екологични ползи за общността се изпълнява в Исперих

Община Исперих, в партньорство със Сдружение „Бизнесцентър Исперих” изпълняват микропроект „Младежки екофорум за устойчиво развитие” в рамките на програма LADDER (Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието),…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.