wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 563

По проект общините от Лудогорието ще обработват отпадъците си

Проектът „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. ще се изпълнява от всички седем общини в областта. Водеща е Община Разград, а останалите: Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян са партньори по проекта.

Бюджетът на инвестицията възлиза на 13 534 453 лева, от които 8 782 801 лева са безвъзмездна финансова помощ от програмата, а останалите 4 751 652 лева ще се осигурят от участниците.

Основната цел е да се намали количеството депонирани отпадъци в общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци.

Специфичната цел е да се осигури необходимата инфраструктура за увеличаване на количествата разделно събрани, рециклирани и оползотворени битови отпадъци, образувани на територията на седемте общини от областта.

Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са насочени към подобряване качеството на околната среда за жителите в региона чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии, предоставянето на нов тип услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса в общините и разкриване на нови работни места, необходими за експлоатацията на изградената инфраструктура. Проектът ще допринесе за увеличаване дела на рециклираните и оползотворените отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.

Очаква се дейностите да приключат до края на 2020 година.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Визия за развитието на Разград до 2022 година обсъждаха на конференция

Двудневна конференция на тема „Визия за общностно развитие на Разград – 2022” се състоя през седмицата в столицата на Лудогорието. Това е поредно събитие в изпълнение на програмата на Фондация…

Продължава...

Отчетоха постигнатото по социален проект в Разград

В Разград се проведе пресконференция по проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване”, финансиран по Оперативна програма…

Продължава...

Европейски предизвикателства и възможности за читалищата от Лудогорието

Областният информационен център (ОИЦ) ‒ Разград взе участие в годишната регионална среща на тема „Читалищата от област Разград в условията на Българското председателство на Съвета на ЕС и Европейската година…

Продължава...

Какво ще финансират еврофондовете в България през 2018?

Предоставяните от европрограмите възможности, съгласно техните Индикативни годишни работни програми (ИГРП) за 2018 г. представи екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград на поредна информационна среща с представители на…

Продължава...

Бъдещи IT специалисти посетиха ОИЦ – Разград

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) посрещна ученици от Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” гр. Разград. Гимназистите изучават тънкостите на информационните и комуникационни технологии и участват в различни клубове…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.