wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 139

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР С ПОПУЛЯРИЗАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 - 2020

На 21.01.2016г. в офиса на Областен информационен център – Смолян се проведе тематична среща с представители на ученическо общежитие – гр. Смолян за обсъждане на възможностите, които Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г предоставя. В рамките на срещата, заинтересованите участници идентифицираха с екипа на центъра своята роля и възможност за участие с проектни предложения в реализацията на програмата. Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 поставя акцент върху научните изследвания за почишаване на капацитета за иновации и конкурентноспособност, инвестирането в модерни научно-изследователски инфраструктури и оборудване, повишаването на мотивацията за учене през целия живот, чрез развиване на специфични знания, умения и компетентности, и не на последно място програмата насърчава социалното приобщаване, борбата с бедността и всяка форма на дискриминация. 

Продължава...

Област Смолян отново с добра практика на национално ниво с пилотно финансиране по Оперативна програма "Околна среда", приоритетна ос "Води" в началото на 2017 г.

Благодарение на активната и навременна работа на местните и регионални власти и ВиК Смолян, първата област, осъществила изискванията на изпълняваната от България реформа във водния сектор е именно нашата. Това…

Продължава...

ЧЕТИРИ ГОДИНИ ВИНАГИ ПЪРВИ С ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН

На 09.12.15 г., 10.12.15 г. и 11.12.15 г. Областен Информационен център – гр.Смолян проведе заключителни пресконференции в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян“, №…

Продължава...

EВРОПЕЙСКА ДЕТСКА КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН

В офиса на Областен информационен център - Смолян се проведе европейска детска коледна работилница. В продължение на два часа деца от трети клас изработваха коледни сувенири и картички. С много…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОБУЧИ 140 ДОБРОВОЛЦИ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Областен информационен център - Смолян успешно приключи информационната националната кампания „Заедно за съпричастността“. Инициативата се реализира от Мрежата от 28 информационни центъра, съвместно с Български Червен кръст в периода 16.11.2015…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ДАДЕ СТАРТ НА КАМПАНИЯТА В ПОМОЩ И НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ "ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА"

На 16 ноември 2015 г., в офиса на Областен информационен център - Смолян  на работна среща с медиите се даде старт на националната информационна кампания под надслов „Заедно за съпричастността“ …

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.