wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 25 януари 2017 г. (сряда), от 11.00 часа в „Радисън Блу Гранд хотел София“, зала „Библиотека“ ще се проведе закриваща пресконференция по проект №BG16M1OP001-5.001-0006 „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура”.
Проектът се финансира със средства на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., по която ДП „Пристанищна инфраструктура“ е бенефициент. Общата стойност на проекта е 6 418 644,12 лв.
По време на пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати от изпълнението на проекта и ще се направи демонстрация на функционалностите на внедрената интегрирана информационна система.

Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.