wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) проведе информационна среща, на която представи процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Участие в информационната среща взеха работодатели, представители на общини и райони на общини, неправителствени организации, медии.
Процедурата се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). Целта e да се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез въвеждане на социални иновации, като социалната иновация трябва да е на ниво организация, а не на национално ниво, стана ясно от презентацията на експертите. Кандидатите имат на разположение 20 милиона лева, за които могат да кандидатстват с проекти на стойност минимум 50 000 и максимум 200 000 лв. Важен момент от финансовите условия по процедурата е, че не се изисква съфинансиране от кандидатите, т.е. всеки допустим кандидат може да участва с проектна идея за до 200 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, без да се налага да влага собствени средства за реализирането на проекта. Друго важно условие е, че чуждестранното партньорство по тази процедура е задължително. За улеснение на кандидатите Управляващият орган на ОПРЧР е предоставил база данни с регистрирани подходящи организации, която може да бъде намерена в Условията за кандидатстване на следния линк: http://ec.europa.eu/esf/transnationality/. Срокът за подаване на проектни предложения е 05.04.2017 г., а самите проекти могат да се изпълняват до края на 2018 година.
Процедурата е разделена на два компонента: Първият е „Транснационални партньорства за заетост и растеж“ (15 млн. лв.) и обхваща територията на целия ЕС, а вторият е „Дунавски партньорства за заетост и растеж“ (5 млн. лв.) и по него поне една от дейностите трябва да се изпълнява по поречието на Дунав, в Североизточен, Северен централен и Северозападен райони.
Присъстващите на информационната среща, организирана от ОИЦ – София, бяха запознати и как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
Експертите от центъра са на разположение на всички, които се интересуват от тази процедура, както и от всякакви въпроси, свързани с оперативните програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. ОИЦ – София се намира на бул. „Витоша“ 99 и работи всеки делничен ден, без прекъсване, от 9 до 17:30 часа.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.