wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”. Процедурата се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 30 милиона лева.
Допустими кандидати по процедурата са работодатели, които развиват дейност в секторите на преработващата промишленост, строителството, хотелиерството и ресторантьорството. Предприятията с променлив интензитет на дейност в тези сектори могат да кандидатстват с проект, с помощта на който да повишат уменията на неактивни и безработни лица, които да обучат и наемат, съобразно актуалните си бизнес нужди. Могат да се комбинират различен брой и видове обучения, изискването е общата стойност за всички обучения за едно лице да не надвишава 2500 лева, стана ясно от представянето. Работодателите могат да включат в обучения и заети служители, но трябва да съблюдават задължителното изискване минимум 50% от участниците, които ще бъдат включени в проекта, да са безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 години, които освен в обучения, трябва да бъдат включени и в заетост. Безвъзмездната финансова помощ за един проект е минимум 20 000 и максимум 391 166 лева. Срокът за кандидатстване е 07.03.2017 г.
Присъстващите на информационната среща бяха запознати и как става попълването на електронния формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Те получиха и отговори на въпроси, касаещи бюджета на проектните предложения, допустимите дейности и планирането на разходите.
Отговори на допълнителни въпроси за тази процедура, както и за всички програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, всички заинтересовани могат да намерят в ОИЦ – София, който се намира на бул. „Витоша“ 99 и работи всеки делничен ден без прекъсване от 9:00 до 17:30 ч.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.