wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фирма „Ел Стомана“ ООД има удоволствието да Ви покани на 21 февруари от 13 часа в своя офис на информационен ден за представяне на проект „Внедряване на иновативен процес в Ел Стомана ООД“ (проект №BG16RFOP002-1.001-0392-C01/18.01.2017г.).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Събитието ще се проведе в офиса на „Ел Стомана“ ООД на адрес: 1164 София, бул. „Христо Смирненски“15. Поканени за участие са партньори, клиенти, сътрудници, медии.

Телефон за регистрация и допълнителна информация : +359 2 963 33 24.

Повече информация за проекта можете да откриете тук

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.