wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 24 февруари от 17.00 часа в офиса на „МОБАЙЛ СИСТЕМС“ ООД ще се проведе информационен ден за представяне на проект „Подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет на МОБАЙЛ СИСТЕМС ООД“ (ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1260-C01). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосбност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Събитието ще се проведе в офиса на „МОБАЙЛ СИСТЕМС“ ООД на адрес: гр. София, ул. „Данаил Дечев“ 6. Поканени за участие са партньори, клиенти, сътрудници, медии. За предварителна регистрация – тел. 0894 447 935.

Повече информация за проекта можете да откриете тук

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.