wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 7 март 2017 г. в 11.00 часа на територията на „НАК МАШ 97” ООД (гр. Ботевград, ул. „Индустриална“ 2Б) ще бъде проведена пресконференция по проект „Повишаване на производствения капацитет и износа на „НАК МАШ 97” ООД”.
Проектът се финансира по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е фирма „НАКМАШ 97“ ООД. Общата стойност на проекта е 3 102 600 лева, от които 999 967.98 лева – безвъзмездната финансова помощ. По проекта са предвидени дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес и за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.